Usługi notarialne


Notariusz dokonuje między innymi następujących czynności: Sporządza akty notarialne (np umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, przedwstępne umowy, umowy spółki, umowy majątkowe małżeńskie. pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie hipoteki, ustanowienie służebności, oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji), Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia. Sporządza poświadczenia - wierzytelne odpisy i wyciągi z oryginałów dokumentów, własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania przy życiu. Spisuje protokoły (np zgromadzeń wspólników spółek) oraz dokonuje innych czynności przewidzianych przepisami prawa.

Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informacje o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego lub dokonania innej czynności notarialnej, ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego lub dokonania innej czynności notarialnej, poznać koszty związane z planowaną czynnością notarialną - wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną), którego stawki określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, jest to wynagrodzenie netto powiększane o należny podatek od towarów i usług (VAT) – obecnie w stawce 23 %.

Notariusz na podstawie obowiązujących przepisów prawa od dokonywanych czynności, w zależności od ich przedmiotu i treści, pobiera:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od darowizn na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.