Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu:


1) dowody osobiste, paszporty (kserokopia lub skan do przygotowania projektu, do podpisania umowy należy zabrać ze sobą dowód tożsamości),

2) aktualny odpis z księgi wieczystej, o ile została założona księga wieczysta,

3) aktualne zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o przysługiwaniu zbywcy prawa do lokalu,

4) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, przydział lokalu),

5) w przypadku, gdy własnościowe spółdzielcze prawo zostało nabyte na podstawie darowizny (dokonanej po 1 stycznia 2007 roku) lub dziedziczenia (niezależnie od daty nabycia) niezbędne będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego w sprawie podatku od spadków i darowizn,

6) wskazany jest również stosowny dokument właściwego urzędu gminy (w zależności od uzgodnień stron umowy) o wymeldowaniu (w przypadku umowy sprzedaży),

ewentualnie inne dokumenty, które okażą się konieczne po analizie dokumentów wyżej wymienionych