Umowy majątkowe małżeńskie:


1) dowody osobiste, paszporty (kserokopia lub skan do przygotowania projektu, do podpisania umowy należy zabrać ze sobą dowód tożsamości),

2) aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszczącym lokal,

3) zaświadczenie o samodzielności lokalu,

4) wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków, wypis z kartoteki lokalu,

5) rzut kondygnacji wraz z zaznaczonym lokalem,

6) opis lokalu z podaniem ilości i rodzaju pomieszczeń, w tym pomieszczeń przynależnych do lokalu, powierzchni lokalu oraz wysokości udziału w nieruchomości wspólnej (prawo do gruntu i prawo współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń),

7) dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),

8) w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta na podstawie darowizny (dokonanej po 1 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub zasiedzenia (niezależnie od daty nabycia) niezbędne będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego w sprawie podatku od spadków i darowizn,

ewentualnie inne dokumenty, które okażą się konieczne po analizie dokumentów wyżej wymienionych