Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana


1) dowody osobiste, paszporty (kserokopia lub skan do przygotowania projektu, do podpisania umowy należy zabrać ze sobą dowód tożsamości),

2) aktualny odpis z księgi wieczystej,

3) dokumenty geodezyjne zawierające klauzulę, że stanowią podstawę wpisu w księdze wieczystej: - wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków (w wypadku nieruchomości zabudowanych), ewentualnie wyrys z mapy ewidencyjnej, gdy przedmiotem umowy są niektóre działki gruntu objęte księgą wieczystą, - w wypadku podziału geodezyjnego nieruchomości należy przedłożyć również ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych,

4) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),

5) w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta na podstawie darowizny (dokonanej po 1 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub zasiedzenia (niezależnie od daty nabycia) niezbędne będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego w sprawie podatku od spadków i darowizn, 6) wskazane jest również zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza w przypadku umów sprzedaży,

7) wskazany jest również stosowny dokument właściwego urzędu gminy (w zależności od uzgodnień stron umowy) o wymeldowaniu (w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym),

ewentualnie inne dokumenty, które okażą się konieczne po analizie dokumentów wyżej wymienionych