Lokal wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej


1) dowody osobiste, paszporty (kserokopia lub skan do przygotowania projektu, do podpisania umowy należy zabrać ze sobą dowód tożsamości),

2) aktualny odpis z księgi wieczystej lokalu,

3) dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),

4) wskazany jest również stosowny dokument zarządcy nieruchomości wspólnej o niezaleganiu w opłatach oraz zaświadczenia o wymeldowaniu właściwego urzędu gminy (w zależności od uzgodnień osób zawierających umowę, zwłaszcza umowę sprzedaży),

5) w przypadku, gdy lokal został nabyty na podstawie darowizny (dokonanej po 1 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub zasiedzenia (niezależnie od daty nabycia) niezbędne będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego w sprawie podatku od spadków i darowizn,

ewentualnie inne dokumenty, które okażą się konieczne po analizie dokumentów wyżej wymienionych