Ogólne informacje


Przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego lub dokonania innej czynności notarialnej prosimy zawsze o wcześniejsze dostarczenie do kancelarii notarialnej niezbędnych dokumentów oraz o podanie informacji dotyczących treści planowanej czynności-można to zrobić osobiście (wskazane wcześniejsze umówienie się telefoniczne), za pomocą poczty elektronicznej (w przypadku dokumentów preferujemy skany w PDF, JPG i word) oraz faxem.

Kserokopie dokumentów względnie dostarczone elektronicznie skany usprawniają przygotowanie projektów planowanych umów lub innych czynności notarialnych (z wyjątkiem odpisów wierzytelnych dokumentów, które mogą być dokonywane wyłącznie z okazanych ich oryginałów), jednakże najpóźniej do dnia planowanej czynności należy dostarczyć oryginały tych dokumentów.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski zarówno w wypadku, gdy są potrzebne do zawarcia umowy jak i innej czynności notarialnej, w tym poświadczenia podpisu lub odpisu z oryginału.

Osoby zawierające umowy oraz dokonujące innych czynności notarialnych winny legitymować się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport ewentualnie wraz z odpisem aktu urodzenia lub aktu małżeństwa – w przypadku osób - zbywających nieruchomości lub prawa - ujawnionych w księgach wieczystych z imionami rodziców).

W przypadku zmiany danych w dokumencie tożsamości (np. nazwisko, adres), traci on ważność: dowód osobisty po upływie trzech miesięcy od tej zmiany, paszport po upływie sześćdziesięciu dni.

Jeżeli osoby biorące udział w dokonywanych czynnościach notarialnych nie posługują się biegle językiem polskim, wymagany jest udział tłumacza przysięgłego.

W wypadku obrotu nieruchomościami, spółdzielczymi własnościowymi prawami lub innymi prawami prosimy o podanie wartości rynkowych przedmiotu umowy, zwłaszcza w przypadku innych umów niż umowa sprzedaży (np. umowa darowizny, zniesienia współwłasności, dział spadku), nie jest wymagana pisemna wycena rzeczoznawcy (chyba, że osoby zawierające umowę tak postanowią), wystarczające jest oświadczenie stron umowy.