Akty poświadczenia dziedziczenia:


1) dowody osobiste, paszporty (kserokopia lub skan do przygotowania projektu, do podpisania umowy należy zabrać ze sobą dowód tożsamości),

2) odpis skrócony aktu zgonu,

3) zaświadczenie urzędu gminy o numerze PESEL zmarłego (jeżeli nie jest umieszczony na odpisie aktu zgonu),

4) odpis skrócony aktu małżeństwa (wdowy lub wdowca),

5) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, ewentualnie odpisy aktów małżeństwa w razie zmiany nazwiska spadkobierców,

6) wypis testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego (jeśli zmarły pozostawił taki testament),

ewentualnie inne dokumenty, które okażą się konieczne po analizie dokumentów wyżej wymienionych